A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 10:29, 31 Sierpień 2017
Logotipen

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w Gminie Wilkowice została podpisana z firmą Dom Inżynierski PROMIS S.A. z siedzibą w Szczecinie umowa na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji”.

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Alicji Świszcz, ze strony Wykonawcy: Pani Urszula Głod – Prezes Zarządu.

Firma Dom Inżynierki PROMIS S.A. została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Całkowita wartość podpisanej umowy to kwota 1 585 470,00 PLN brutto.

Przedmiotem zawartej Umowy jest profesjonalne świadczenie usług Inżyniera Projektu dla Zadań:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP I - obszar: A, B, C, G, H, K, L
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP II - obszar: D, E, F1, F2
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP III - obszar: M, N, O, P, R, S
 4. Wykup gruntów, niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego i działania w zakresie ustalenia służebności przesyłu.
 5. Nadzór autorski nad zakresem rzeczowym.
 6. Działania info – promo.

 

Do zakresu obowiązków Inżyniera Projektu należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności:

 1. nadzór nad realizacja Zadań,
 2. wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
 3. koordynację czynności Ekspertów, wchodzących w skład zespołu Inżyniera Projektu, pełniących funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych,
 4. monitoring i raportowanie w zakresie rzeczowym i finansowym,
 5. świadczenie usług doradczych i prawnych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Zadań,
 6. rozliczenia finansowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020,
 7. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych Zadań,
 8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP), w tym pomoc w przygotowaniu w i zorganizowaniu procedur przetargowych.

Firma Dom Inżynierski - PROMIS S.A. powstała w 2001 roku wyłącznie w oparciu o polski kapitał założycielski.

Dom Inżynierski PROMIS S.A. jest firmą specjalizującą się w realizacji funkcji Pomocy Technicznej tj. w przygotowywaniu i prowadzeniu inwestycji od przygotowywania założeń i analiz techniczno-ekonomicznych, w przygotowywaniu dokumentów finansowych i pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków krajowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej, sporządzaniu dokumentacji przetargowych i prowadzeniu przetargów, rozliczaniu inwestycji, doradztwie dotyczącym zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami, a w szczególności w sprawach technicznych i finansowo – księgowych oraz pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu tj. zarządzaniu procesem inwestycyjnym w okresie realizacji Robót budowlanych, wyposażenia i rozruchu obiektów, w tym pełnienie nadzorów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i procedurami kontraktowymi FIDIC. Dom Inżynierski PROMIS S.A.  posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Zamawiającymi przy realizacji Projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Zakres działalności Domu Inżynierskiego PROMIS S.A. obejmuje również doradztwo odnośnie public relations, doradztwo w zakresie regulacji prawnych, doradztwo z zakresie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych i współfinansujących Przedsięwzięcia, przygotowanie i prowadzenie szkoleń i kursów,  w tym z zakresu zarządzania kontraktami opartymi na standardowych Warunkach Kontraktowych FIDIC, zarządzania informacją w ramach Projektu, monitorowania realizacji i zarządzania procesem inwestycyjnym oraz przeprowadzanie audytów dla potrzeb instytucji współfinansujących Przedsięwzięcia.

Obrazek 0 z 0