A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Czwartek, 13:32, 19 Październik 2017
Dsc05512

W dniu 19 października 2017 r. w Gminie Wilkowice została podpisana z firmą Termo-Klima MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Katowicach,  przy ul. Tartacznej 12, umowa na realizację zadania:  „Termomodernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych w  budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach”. Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pan Eugeniusz Górka Pełnomocnik - Termo-Klima MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:    wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu piwnicy, przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, przebudowę wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wykonanie systemu solarnego, wykonanie systemu zarządzania budynkiem BMS, przebudowę kotłowni na kondensacyjną  jednofunkcyjną, przebudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, remont i przebudowę pomieszczeń parteru, piętra i poddasza.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w ramach działania 4.3  Efektywność energetyczna i  odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03FE/16-00.
Firma Termo-Klima MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz.U z 2017 r., poz. 1579/.
Całkowita wartość podpisanej umowy wynosi: 1.269.578,50 zł brutto.
Przewidywany termin zakończenia robót budowalnych: 30.05.2018 r.
Po zakończeniu inwestycji obiekt stanowić będzie siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Obrazek 0 z 0