A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Środa, 09:15, 17 Kwiecień 2019
Logotipen

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania  terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy – dotyczy jednostki oznaczonej symbolem UT 4).


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz uchwały Rady Gminy Wilkowice nr LII/435/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania  terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy – dotyczy jednostki oznaczonej symbolem UT 4).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

w dniach od 26 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice w godzinach pracy urzędu.

    Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany planu, będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice w dniu 8 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  8 maja 2019 r. - o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wilkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).

Wójt Gminy Wilkowice
dr inż. Janusz Zemanek

Obrazek 0 z 0