A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43
Piątek, 10:14, 8 Listopad 2019
Sgzoz logo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
 ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

aparat USG EUREKA- MEDISON,
Typ SA600, Nr DD90510931 - rok produkcji 1999,
 wraz z wyposażeniem:
1.    Głowica – convex 3,5 MHz do SA600 i liniowa 7,5 MHz do SA600.
2.    Videprinter Mitsubishi P91E.
3.    Przełącznik sond

Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży:
Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach   do dnia 18.11.2019 r. do godz.  12.00 w  zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na sprzedaż aparatu USG”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.11.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Sprzedającego – ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice pok.  Administracji.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany sprzęt USG:
Aparat USG można oglądać  do dnia 18.11.2019 r. do godz.  12.00  w siedzibie Sprzedającego (ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice).  
Informacja telefoniczna:  tel. 602 362 983.

Cena wywoławcza:
Sprzedający ustala cenę wywoławczą (minimalną), za jaką gotów sprzedać aparat USG, w wysokości: 2.000, 00 złotych brutto.
Kryterium oceny będzie najwyższa zaoferowana przez Kupującego cena  brutto.

Oferta powinna zawierać:
•    Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedziba oferenta
•    Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
•    Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

O wyniku konkursu Oferent przedstawiający najwyższą cenę będzie powiadomiony na piśmie w ciągu 7 dni. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wynikach konkursu.

 

Obrazek 0 z 0