A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W dniu 15 lutego 2018 r. w Gminie Wilkowice została podpisana umowa na usługę pn.: Działania informacyjno - promocyjne ramach przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji

Umowę podpisali ze strony Zamawiającego: Pan Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice, przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Aleksandry Kastelik, ze strony Wykonawcy: Pani Beata Mstowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ERMAT GROUP z siedzibą w Częstochowie.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Całkowita wartość podpisanej umowy to kwota 194 631,68 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne prowadzenie działań w zakresie informowania o Projekcie oraz promowanie Projektu  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, zgodnie z wymogami określonymi w uregulowaniach prawnych w zakresie wdrażania Funduszu Spójności.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  • wykonanie, umieszczenie i utrzymanie tablic informacyjnych o współfinansowaniu Projektu ze

  • udostępnianie informacji na temat Projektu mediom o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym przygotowywanie i przekazywanie informacji do publikacji w prasie i rozgłośniachradiowych,

  • organizacja spotkań z mieszkańcami, przygotowanie materiałów informacyjnych /broszur/, plakatów informujących,

  • organizacja konferencji na szczeblu lokalnym,

  • przygotowanie folderu informacyjnegopodsumowującego realizację Projektu

  • organizacja festynów edukacyjnych (akcji edukacyjnych)dla dzieci i młodzieży wraz z materiałami promującymi Projekt;

  • przygotowanie i aktualizacja informacji o Projekcie na stronę internetową Zamawiającego;

  • promocja Projektu w mediach społecznościowych.

Obrazek 0 z 0